Even geduld a.u.b.

Gebruiksvoorwaarden

Over Zoover.nl, Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zoover.nl. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door Zoover Media - Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17, 1017TZ Amsterdam. Door gebruik van deze website verbindt de gebruiker zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Zoover Media heeft deze website met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Zoover Media is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook die voortvloeit uit de door Zoover verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige content.

Het gebruik van Zoover is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het boeken van een accommodatie of reis, de aankoop van een product of dienst, het afsluiten van een verzekering of enig ander product of dienst als resultaat van op Zoover verkregen informatie is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van de website.

Begripsomschrijvingen

Content: alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

Website: deze website, te bereiken via https://www.zoover.nl;

Zoover en Zoover.nl: website geëxploiteerd door Zoover Media onder licentie van Webassets B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 09146883.

Verwerking van persoonsgegevens

Voor het plaatsen van een review op onze website vragen wij alleen om je e-mailadres. Dit gebruiken wij om je te infomeren over de door jou geplaatste review. Door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden verleen je Zoover expliciet toestemming voor het gebruik van je e‑mailadres voor dit doel.

Zoover Media zal jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Behoudens jouw ondubbelzinnige, voorafgaande toestemming voor specifieke vormen van verwerking, zal Zoover Media persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor uitgebreidere informatie en toelichting op de verwerking van persoonsgegevens door Zoover Media, verwijzen wij naar ons Privacy en Cookiebeleid.

Verstrekking aan derden

Zoover Media verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij onze bezoekers uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens is Zoover Media in staat Zoover verder te optimaliseren.

Zoover Media behoudt zich het recht voor beoordelingen van bezoekers ook te plaatsen op andere in het beheer van Zoover Media zijnde websites en haar partners, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Zoover Media. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de cookie informatie. Zoover Media is tevens gerechtigd de door de bezoeker op de website geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. Zoover Media is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Zoover Media werkt samen met partners in de reisbranche. De partners versturen een e-mail naar hun klanten met daarbij het verzoek een beoordeling achter te laten. Deze beoordeling wordt zowel getoond op Zoover als op de website van de partner.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Zoover Media. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoover Media de informatie op deze website op te slaan (uitgezonderd die informatie die nodig is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van content op de website geeft de bezoeker Zoover Media het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Zoover Media het recht om, als licentienemer van zijn of haar content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft Zoover Media bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Zoover Media niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en hij/zij niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Zoover.nl maakt gebruik van cookies. Door middel van cookies zijn wij in staat je device of – onder voorwaarden - devices te herkennen wanneer je ons daarmee opnieuw bezoekt. Indien je tijdens het bezoek van onze website eveneens bent aangemeld bij (direct) aan je browser gekoppelde accounts (zoals bijvoorbeeld een Google-account), is het afhankelijk van de door jouw gekozen account-instellingen, of wij ook in staat zijn je profiel te herkennen op andere devices die je gebruikt. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die door de gebruiker zijn ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op verschillende websites die bezocht worden beter op de behoeften en interesses van de bezoeker af te stemmen. Zo maakt Zoover gebruik van de mogelijkheid om, op andere websites dan Zoover.nl, voor de bezoeker relevante reclame te tonen.

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst of zelfs geheel te voorkomen dat cookies geplaatst kunnen worden. Het gevolg daarvan is dat je mogelijk niet, of niet optimaal, van alle onderdelen van websites gebruik kunt maken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in je browserinstellingen specifieke types cookies, zoals cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, aan- of uit te zetten. Omdat iedere browser anders is, verwijzen we je voor deze mogelijkheden naar de instellingen van je eigen browser. Voor uitgebreide informatie adviseren we de uitleg van de consumentenbond  te raadplegen.

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer van je surfgedrag registreren. Je kunt er echter ook voor kiezen de cookies voor de houdbaarheidsdatum handmatig van je device(s) te verwijderen. Elke browser biedt deze mogelijkheid. Ook hiervoor verwijzen we je naar je eigen browser.

Voor een overzicht van de door Zoover Media gebruikte cookies, alsmede de houdbaarheidsdatum en functie van die cookies, verwijzen wij naar ons Privacy en Cookiebeleid.

Indien een adverteerder of een andere derde een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan materiaal dat Zoover Media op een website publiceert dient de adverteerder zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Zoover Media daaraan gestelde regels. Op het gebruik van cookies door derden is het privacy- en cookiebeleid van die derde van toepassing.

Links naar andere websites

Zoover.nl bevat links naar websites van derden. Zoover Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Zoover Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op (de bepalingen in) deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen jou en Zoover (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze Gebruiksvoorwaarden) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentieregels bevoegde rechter.

Gebruikersvoorwaarden MyZoover

 1. In deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover wordt verstaan onder:
  1. Zoover: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zoover Media B.V., mede handelend onder de naam Zoover, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Nieuwe Looiersdwarsstraat 15-17 (1017TZ), ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 8091035;
  2. De website: de websites van Zoover waarin deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover zijn opgenomen, met de intentie deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover daarop van toepassing te laten zijn, waaronder doch niet beperkt tot de websites gekoppeld aan de domeinnaam www.zoover.nl en alle andere door Zoover gehouden domeinnamen;
  3. Zoover: de bevoegde uitgever van (de inhoud van) de domeinnamen www.zoover.nl en alle andere door Zoover gehouden domeinnamen en de aan voormelde domeinnamen gekoppelde websites;
  4. Gebruik(en): onder meer doch niet beperkt tot inladen (uploaden), downloaden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, verrichten van rechtshandelingen (zoals kopen of huren);
  5. Gebruikersvoorwaarden MyZoover: deze Gebruikersvoorwaarden van MyZoover;
  6. Gebruiksvoorwaarden: de Gebruiksvoorwaarden van Zoover Media, zoals deze worden aangeboden aan gebruikers.
  7. Jij/je: de (al dan niet vertegenwoordigde of vertegenwoordigende) natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  8. De inhoud: onder meer doch niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  9. Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover en alle daarin genoemde bepalingen zijn van toepassing op de gebruiker en het bezoek en/of gebruik van de Website, als ook op alle informatie, aanbevelingen en/of service/assistentie/hulp of anderszins aan de bezoeker door of via de website.
 3. Van deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover kan niet worden afgeweken.
 4. Zoover mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Zoover is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 5. Door gebruik te maken van de Log in met Facebook mogelijkheid verschaft de bezoeker Zoover.nl toegang tot de volgende informatie zoals deze is ingevuld op het Facebook profiel van de gebruiker:
  1.  
   1. Basisinformatie
   2. E-mailadres
   3. Profielinfo

Deze informatie zal worden gebruikt om een MyZoover profiel te registreren.

 1. Je geeft Zoover toestemming om alle door jou aan Zoover verstrekte (al dan niet persoonlijke) gegevens, waaronder doch niet beperkt tot je naam, adres en geboortedatum en voorkeuren, voor de door haar gedreven onderneming te gebruiken en om deze gegevens in geanonimiseerde vorm te verstrekken aan derden die overeenkomsten ter zake van het gebruikmaken van deze gegevens, al dan niet tegen enige tegenprestatie, met Zoover gesloten hebben of zullen sluiten of indien enige gegevensverstrekking door Zoover plaatsvindt ter nakoming van een wettelijke plicht of indien enige gegevensverstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Zoover of van de derde aan wie de betreffende gegevens worden verstrekt.
 2. Zoover en de bezoeker stellen in hun onderlinge verhouding vast dat Zoover alle rechten (waaronder het auteursrecht) op de informatie op de website bezit. Toegang van de bezoeker tot de website geeft niet het recht (delen van) deze informatie te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoover. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. De bezoeker is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit de website verzendt.
 3. Je verklaart door in te stemmen met de toepasselijkheid van deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover uitdrukkelijk bekend te zijn met en akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud van de Gebruiksvoorwaarden.
 4. Door de inschrijving bij MyZoover gaat de bezoeker akkoord met het ontvangen van update-berichten afkomstig van MyZoover.
 5. Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Zoover geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Zoover spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. De door de bezoeker op basis van de op de website weergegeven informatie, genomen beslissing(en) zijn geheel voor eigen rekening en risico.
 6. Zoover is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website (daartoe behorend, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door computervirus(sen) of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen).
 7. Zoover verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De informatie op de website is uitsluitend van algemeen informerende aard en bevat op geen enkele wijze een advies.
 8. Zoover is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) aan de website gekoppelde bestanden van derden.
 9.  Zoover behoudt zich het recht voor om de bezoeker de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Zoover de toegang tot de website monitoren.
 10. De bezoeker zal Zoover, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d.
 11. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover onverbindend zal (zullen) zijn of op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel aanpassing behoeft (behoeven), zullen deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover overigens tussen Zoover en de bezoeker van kracht blijven en verbinden Zoover en de bezoeker zich jegens elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Indien er tegenstrijdigheden bestaan tussen de Gebruiksvoorwaarden en deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover, prevaleren te allen tijde deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover.
 12. Op (de bepalingen in) deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, controversen of verschillen van inzicht tussen de bezoeker en Zoover (inclusief die over de toepasselijkheid en/of rechtsgeldigheid van deze Gebruikersvoorwaarden MyZoover) zullen (in eerste instantie) worden beslecht door de naar normale competentieregels bevoegde rechter.