Géén boekingskosten
3,8 miljoen reviews
 • ANVR
 • Calamiteitenfonds
 • SGR
 • iDeal Logo
 • BanContact
 • Mastercard
 • Visa
ZooverRichtlijnen

Richtlijnen

Scroll down for English

Zoover en haar partners hebben enkele richtlijnen waar een review en/of foto aan moet voldoen.

Richtlijnen voor het toevoegen van reviews

 • Onderbouw je review met minimaal 25, maximaal 950 karakters. Dus geef niet alleen cijfers.
 • Een review is niet bedoeld om te chatten.
 • Niet meer dan 2 beoordeling per entiteit per jaar waarbij 1 beoordeling per verblijf met een minimale tussenpozen van 3 maanden tussen de 2 reviews.
 • Men dient gebruik te hebben gemaakt van de primaire faciliteiten van de entiteit (bij een accommodatie betekent dit dat er een overnachting moet hebben plaatsgevonden).
 • Respecteer de mening van anderen.
 • Gebruik geen schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen, deze taal zal uit de review verwijderd worden.
 • Wanneer er meerdere reviews door een groep / familie / stel over hetzelfde verblijf worden geschreven bij dezelfde entiteit, dan wordt er gekeken of deze reviews individueel iets toevoegen. Wanneer deze soortgelijk zijn blijft er 1 review online staan.
 • Uiteraard zijn eigenaren van accommodaties of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de review uitgesloten van deelname.
 • Onder andere belanghebbende verstaan wij: het management, (oud) medewerkers of iemand geassocieerd met / gerelateerd aan de werknemers van de entiteit.
 • Het is niet toegestaan om bezoekers aan te sporen om een positieve review te plaatsen (ook niet in ruil voor een dienst of product). Uiteraard is het de accommodatiehouder wel toegestaan te vragen een onafhankelijke beoordeling achter te laten op Zoover.
 • Het is voor een eigenaar niet toegestaan om een andere entiteit van hetzelfde type binnen dezelfde stad / gemeente of binnen 20 km te beoordelen.
 • Het noemen van touroperatornamen is niet toegestaan, de touroperatornamen zullen uit de review verwijderd worden.

Richtlijnen voor het toevoegen van foto's

Een foto dient:

 • Gezinsvriendelijk te zijn
 • Voor andere vakantiegangers relevant
 • Foto’s moeten relevant zijn voor de accommodatie, bezienswaardigheid of bestemming waar deze is toegevoegd. Ze moeten iets toevoegen aan de pagina voor andere reizigers (bijv. geen familie- en/of portret foto’s).
 • Vrij te zijn van auteursrechten, handelsmerken of ander juridisch eigendomsrecht.
 • Niet groter te zijn dan 20Mb
 • In .PNG of .JPEG formaat te zijn
 • Duidelijk te zijn/goed te bekijken
 • Geen commerciële doeluitingen bevatten

Zoover en haar partners hebben het recht reviews en foto's te hergebruiken. De reviews en foto's op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers van Zoover en haar partners en komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. Zoover en haar partners behouden zich het recht voor ontoepasselijke informatie niet te publiceren. Met het verzenden van de reviews en/of foto's worden ook uw naam en verblijfsperiode meegestuurd - deze informatie wordt openbaar getoond bij de review of foto. Door het digitaal verzenden van de review en foto's verklaart u akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Zoover and its partners have some guidelines that a review and / or photo must meet.

Guidelines for adding reviews

 • Substantiate your review with a minimum of 25, a maximum of 950 characters. So do not just enter scores.
 • Review are not intended for chatting purposes.
 • No more than 2 reviews per entity per year, of which 1 review per stay, with a minimum interval of 3 months between the 2 reviews.
 • Use must have been made of the entity's primary facilities (for an accommodation this means an overnight stay must have taken place).
 • Respect the opinions of others.
 • Do not use obscene language, discriminatory and insulting texts or advertisements, this will be removed from the review.
 • When several reviews are written by a group / family / couple about the same stay at the same entity, it is checked whether these reviews add something individually. If they are similar, 1 review will remain online.
 • Owners of accommodations or others who have an interest in the outcome of the review are excluded from participation.
 • By others interested we mean: management, (former) employees or anyone associated with / related to the employees of the entity.
 • It is not allowed to encourage visitors to post a positive review (neither in exchange for a service or product). However, the accommodation owner is allowed to ask to leave a independent review on Zoover.
 • An owner is not allowed to assess another entity of the same type within the same city / municipality or within 20 km.
 • Mentioning tour operators is not allowed, the tour operator names will be removed from the review.

Guidelines for adding photos

A photo must:

 • Be family-friendly
 • Relevant for other vacationers
 • Photos must be relevant to the accommodation, landmark, or destination where it was added. They must add something to the page for other vacationers (eg. no family and/or portrait photos).
 • Be free of copyrights, trademarks or other legal proprietary rights.
 • Not be larger than 20Mb
 • Be .PNG or .JPEG format
 • Be clear / easy to view
 • Do not contain any commercial communications

Zoover and its partners have the right to reuse reviews and photos. The reviews and photos on this website are personal experiences of visitors to Zoover and its partners and are the responsibility of that visitor. Zoover and its partners reserve the right not to publish inappropriate information. When sending reviews and / or photos, your name and period of stay will also be uploaded - this information will be displayed publicly next to the review or photo. By digitally sending the review and photos you agree to these conditions.