/Richtlijnen

Richtlijnen

Scroll down for English

Zoover en haar partners hebben enkele richtlijnen waar een review aan moet voldoen.

Richtlijnen voor het toevoegen van reviews

 • Onderbouw je review met minimaal 25 en maximaal 950 karakters. Dus geef niet alleen cijfers.
 • Een review is niet bedoeld om te chatten.
 • Er geldt een maximaal aantal van 2 reviews per entiteit per jaar voor een reisgezelschap, waarvan 1 beoordeling per verblijf. Tussen de 2 reviews moet een minimale tussenpoos van 3 maanden zitten.
 • Men dient gebruik te hebben gemaakt van de primaire faciliteiten van de entiteit. Bij een accommodatie betekent dit dat er een overnachting moet hebben plaatsgevonden.
 • Respecteer de mening van anderen.
 • Gebruik geen schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen, anders wordt de review afgewezen of verwijderd.
 • Een review wordt alleen goedgekeurd als deze in het Nederlands is geschreven.
 • Wanneer er meerdere reviews door een groep, familie of stel over hetzelfde verblijf worden geschreven bij dezelfde entiteit, wordt er gekeken of deze reviews individueel iets toevoegen. Wanneer de reviews vergelijkbaar zijn, wordt er één review gepubliceerd.
 • Eigenaren van accommodaties of anderen die een belang hebben in de uitkomst van de review zijn uitgesloten van deelname.
 • Onder andere belanghebbenden verstaan wij: het management, (oud) medewerkers of iemand geassocieerd met / gerelateerd aan de werknemers van de entiteit.
 • Het is niet toegestaan om bezoekers aan te sporen om een positieve review te plaatsen, ook niet in ruil voor een dienst of product. Het is voor een accommodatiehouder wel toegestaan om gasten te vragen om een onafhankelijke beoordeling achter te laten op Zoover.
 • Het is voor een eigenaar of andere belanghebbenden niet toegestaan om een andere entiteit van hetzelfde type binnen dezelfde stad, gemeente of binnen 20 km te beoordelen.
 • Het noemen van touroperator namen is niet toegestaan. De review zal worden verwijderd.

Zoover en haar partners hebben het recht reviews en foto's te hergebruiken. De reviews en foto's op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers van Zoover en haar partners en komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. Zoover en haar partners behouden zich het recht om ontoepasselijke informatie niet te publiceren.

Met het achterlaten van een review worden ook je naam en verblijfsperiode meegestuurd. Deze informatie wordt openbaar getoond bij de review. Door het digitaal verzenden van de review verklaar je akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.

Guidelines for reviews

Zoover and its partners employ several guidelines, which all reviews must comply with.

 • Substantiate your review with a minimum of 25 and a maximum of 950 characters. It is not allowed to just enter scores.
 • Reviews are not intended for conversational purposes.
 • Zoover allows a maximum of 2 reviews per entity per year for a travel company, of which 1 review per stay. There must be a minimum interval of three months between the 2 reviews.
 • Reviewers must have used the entity's primary facilities. For accommodations, this means an overnight stay must have taken place.
 • Respect the opinions of others.
 • Do not use obscene, discriminatory, and/or insulting language or advertisements. Otherwise, the review will be rejected or deleted.
 • Reviews are only approved if they are written in Dutch.
 • When multiple reviews are written by a group, family, or couple about the same stay at the same entity, Zoover assesses whether these reviews are of individual value. If the reviews are deemed too similar, 1 review will be published.
 • Owners of accommodations or other stakeholders who have an interest in the outcome of the review are excluded from participation.
 • These stakeholders include but are not limited to management, (former) employees, or anyone associated with / related to the employees of the entity.
 • It is not allowed to encourage visitors to post a positive review. In addition, it is not allowed to offer visitors an incentive in exchange for a positive review. However, accommodation owners are allowed to ask visitors to leave an independent review on Zoover.
 • An owner is not allowed to review another entity of the same type within the same city, municipality, or within 20 km.
 • It is not allowed to mention the names of tour operators. The review will be removed.

Zoover and its partners have the right to reuse reviews and photos. The reviews and photos on this website are personal experiences of visitors to Zoover and its partners and are the responsibility of that visitor. Zoover and its partners reserve the right not to publish inappropriate information.

When leaving a review, your name and period of stay will be displayed publicly next to the review. When leaving a review, you agree to the terms and conditions below.

Boek met garantie
 • ANVR
 • Calamiteitenfonds
 • SGR
Veilig betalen
 • iDeal Logo
 • BanContact
 • Mastercard
 • Visa