3,9 miljoen reviews
Tijdelijk geen boekingskosten
 • ANVR
 • Calamiteitenfonds
 • SGR
 • iDeal Logo
 • BanContact
 • Mastercard
 • Visa
/Gebruiksvoorwaarden - Zoover Portal

Gebruiksvoorwaarden - Zoover Portal

Dit zijn de algemene gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") van Vakanties.nl B.V. (gevestigd in Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69164967), handelend onder de handelsnaam Zoover ("wij" of "Zoover") en het beheer van de portal Zoover.nl en Zoover.be (elk de "Portal") die van toepassing zijn op de relatie tussen Zoover en u als eigenaar of beheerder ("u" of de "Beheerder") van een accommodatie, bezienswaardigheid, attractie of museum (de "Eigenschap") in verband met het gebruik van de Portal. De Beheerder en/of Eigenschap (in geval dat dit een rechtspersoon is) gezamenlijk de "Gebruiker".

1.ACCOUNT EN GEBRUIK VAN DE PORTAL

1.1.U kunt de Portal gebruiken door het registratieproces te voltooien en ons te voorzien van actuele, complete en accurate informatie zoals gevraagd. Het is uw verantwoordelijkheid om de actuele, volledigheid en nauwkeurigheid van uw (registratie)gegevens bij te houden, en elke schade of verlies veroorzaakt door uw nalatigheid is uw verantwoordelijkheid.

1.2 Als onderdeel van het registratieproces wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en uw account te behouden. U dient Zoover onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of verlies van inloggegevens. Zoover is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat u kunt lijden als gevolg van het gebruik van uw account door iemand anders.

1.3 U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om de Eigenschap als eigenaar of beheerder te vertegenwoordigen.

2. GEBRUIK VAN GEGEVENS

2.1 De Gebruiker garandeert dat:

 1. alle informatie, inhoud, foto's en andere soorten gegevens die aan Zoover zijn verstrekt in verband met het account en de Eigenschap (de "Gegevens") actueel, compleet en nauwkeurig zijn;

 2. de Gegevens up-to-date worden gehouden en deze Voorwaarden zullen ook van toepassing zijn op de wijziging van Gegevens;

 3. de Gegevens die u aan de Portal verstrekt alleen betrekking hebben op u of de eigendom;

 4. onjuistheden zo snel mogelijk worden gecorrigeerd, in ieder geval binnen 48 uur op verzoek van Zoover;

 5. er zijn geen verwijzingen naar commerciële websites in de Gegevens;

 6. alle Gegevens op geen enkele manier misleidend zijn voor degenen die overwegen om de betreffende Eigenschap te boeken;

 7. de Gegevens voldoen aan artikel 4.1 en 4.2.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om Gegevens of reviews van de Portal te wijzigen, te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld omdat ze onjuist, misleidend, in strijd zijn met van toepassing zijnde wetgeving of onrechtmatig zijn ten opzichte van derden, zonder enige aansprakelijkheid jegens u.

2.3 Door Gegevens op de Portal of aan Zoover te verstrekken, geeft de Gebruiker toestemming om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

3. ZOOVER'S DIENSTEN EN VERIFICATIE VAN REVIEWS

3.1 Zoover biedt u de mogelijkheid om uw Eigendom op de Portal te beheren.

3.2 Aangezien Zoover afhankelijk is van informatie die wordt verstrekt door bezoekers van de Eigenschap en Beheerders, zet Zoover zijn beste inspanningen in om (te beoordelen en) nauwkeurige informatie op de Portal te publiceren. Aangezien onnauwkeurigheden niet volledig kunnen worden voorkomen, gelieve onnauwkeurigheden te melden.

3.3 Zoover kan beperkingen opleggen of anderszins uw toegang tot alles of delen van de Portal beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid voor technische of veiligheidsredenen, om te voorkomen tegen ongeoorloofde toegang, verlies van of vernietiging van gegevens.

3.4 Op de Portal is er de mogelijkheid voor bezoekers van de Eigenschap om reviews over de Eigenschap te plaatsen. Zoover zal redelijke en passende maatregelen nemen in overeenstemming met de procedures die op onze Portal zijn beschreven om de authenticiteit van de reviews te verifiëren en om reviews die vals, ongepast, misleidend, beledigend of in strijd zijn met de openbare zeden of in strijd zijn met van toepassing zijnde wetgeving te verwijderen.

3.5 In geval van vragen, zorgen of klachten (waaronder het melden van verdachte of niet-conforme reviews) neem altijd contact op met onze servicelijn of gebruik de procedures die op de Portal zijn voorzien.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 De Gebruiker garandeert dat hij/zij de rechtmatige eigenaar is van de Gegevens en dat het plaatsen van dergelijke Gegevens op de Portal of het verlenen van een licentie op basis van deze bepaling geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

4.2 Indien de Gebruiker toch inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden of indien de Gegevens niet compleet, actueel of nauwkeurig zijn, zal de Gebruiker Zoover vrijwaren tegen alle redelijke (juridische) kosten, verlies en schade die Zoover als gevolg daarvan kan lijden, inclusief maar niet beperkt tot (vermeende) inbreuk claims of andere claims ingediend door derden.

4.3 Door de Gegevens aan Zoover te verstrekken, verleent de Gebruiker aan Zoover het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en sublicentieerbaar recht op de Gegevens, zonder dat er enige royalty of andere vergoeding verschuldigd is, om te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te verdelen, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Gegevens te publiceren en te reproduceren in alle huidige en toekomstige media.

4.4 De Gebruiker geeft Zoover het recht, als licentiehouder van de Gegevens, om in eigen naam rechtsmaatregelen te nemen tegen derden die de rechten op de Gegevens schenden en tegen derden die onrechtmatig handelen ten opzichte van de Gegevens en om een verbod, schadevergoeding en/of overdracht van winst te claimen in dergelijke juridische procedures.

4.5 De Gebruiker machtigt hierbij Zoover, indien en voor zover Zoover niet onafhankelijk kan optreden tegen de schendingen/onrechtmatige handelingen gerapporteerd in de vorige paragraaf, om namens de Gebruiker juridische stappen te ondernemen tegen derden die de rechten van de Gebruiker schenden met betrekking tot de Gegevens en tegen derden die onrechtmatig handelen ten opzichte van de Gebruiker met betrekking tot de Gegevens. 

4.6 Zoover, het logo en alle andere product- of dienstnamen of slogans die op de Portal worden weergegeven, zijn geregistreerde en/of handelsmerken van Zoover en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoover niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk.

5. BEËINDIGING VAN HET ACCOUNT EN/OF DE DIENSTEN

5.1 De gebruiker kan zijn account opzeggen onder voorbehoud van een opzegtermijn van een maand door een opzegbevestiging te sturen naar [email protected] of door gebruik te maken van de knop "Delete My Account" in het portaal. Voor de vermijding van twijfel blijven alle gegevens met betrekking tot de eigenschap in het portaal staan bij beëindiging van het account.

5.2 Zoover kan het account met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen als (a) de gebruiker het portaal misbruikt, waaronder maar niet beperkt tot het handelen in strijd met deze voorwaarden, enig bepaling van de Nederlandse wet of de etiquette die gebruikelijk is op het internet, of (b) als een gebruiker nep-beoordelingen plaatst op het portaal. "Nep-beoordelingen" worden gedefinieerd als positief beoordelen van uw eigen eigenschap of negatief beoordelen van uw concurrenten. Een verwijderde gebruiker op grond van dit artikel 5.2 is niet toegestaan een nieuw account aan te maken.

5.3 Zoover kan het account opzeggen onder voorbehoud van een opzegtermijn van een maand door de gebruiker op de hoogte te stellen van de reden van de opzegging (bijvoorbeeld de eigenschap past niet meer binnen het portaal).

5.4 Zoover kan op elk gewenst moment aspecten van zijn diensten wijzigen, opschorten of stoppen, waaronder de beschikbaarheid van enige functies, databases of inhoud van de diensten in het portaal.

5.5 Als uw account wordt beëindigd, door uzelf of door ons, worden alle persoonlijke gegevens met betrekking tot zo'n account verwijderd. Het is aan de discretie van Zoover of zij de andere gegevens blijven gebruiken.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Zoover is niet aansprakelijk voor enige verlies of schade die de gebruiker lijdt, om welke reden dan ook of in welke vorm dan ook, tenzij Zoover inbreuk maakt op deze voorwaarden of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove roekeloosheid van Zoover of zijn senior personeel. Zoover is niet aansprakelijk voor enige kosten, schade of verlies als gevolg van beoordelingen of andere informatie die door derden zijn geplaatst.

6.2 Elke aansprakelijkheid van Zoover, zowel als gevolg van een inbreuk op deze voorwaarden als in geval van onrechtmatige daad, ten opzichte van de gebruiker is beperkt tot vergoeding van directe verliezen en schade, tot een maximumbedrag van EUR 5.000. Zoover zal nooit aansprakelijk zijn voor enige indirecte verliezen of schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, verlies van omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, die de gebruiker of derden lijden.

7. OVERIGE BEPALINGEN

7.1 Zoover is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen met een opzegtermijn van een maand voor de gebruiker.

7.2 Als een deel van deze voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de uitsluitingen van garantie en de beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven vermeld, dan zal het ongeldige of niet-afdwingbare bepaling worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die het meest aansluit bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en zullen de overige bepalingen in deze voorwaarden van kracht blijven. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling of recht dat voortvloeit uit deze voorwaarden zal geen negatieve invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen en rechten hieronder.

8. WETGEVING EN JURISDICTIE

8.1 Deze voorwaarden en de relatie tussen Zoover en de gebruiker worden beheerst door Nederlandse wetgeving.

8.2 Alle geschillen die verband houden met of verband houden met deze voorwaarden of een vordering op grond van onrechtmatige daad zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van Rotterdam.

Fijn dat je hier bent!

Zoover.nl plaatst cookies zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.

We bewaren je voorkeuren. Zo vind je makkelijk jouw droomvakantie en krijg je alleen relevante advertenties te zien.