/Zoover acties/Actievoorwaarden "Mijn Meivakantie Met..."

Actievoorwaarden "Mijn Meivakantie Met..."

Algemeen

 • Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Social Actie "Mijn Meivakantie Met..." (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door Zoover, gevestigd te Rotterdam (3016 BM) aan Westplein 8. 
 • De Actie wordt georganiseerd ter promotie van het boeken van een vakantie tijdens de meivakantie.
 • Zoover handelt bij de organisatie van de Actie volgens de laatste versie van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 • Deelname aan de Actie betekent dat u op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. 
 • Zoover kan de Actievoorwaarden wijzigen. De actuele voorwaarden staan vermeld op de (Actie-)website van Zoover.
 • De uitleg en wijze van toepassing van de Actievoorwaarden door Zoover is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Zoover. Deze beslissing is bindend.

Actie & Deelname

 • Na het meedoen met de interactieve campagne, maak je kans op een verschillende reischeques t.w.v. 100, 200 en 300 euro voor een reis naar keuze uit het aanbod van Zoover van de reisorganisatie Vakanties.nl.
 • Deelname aan de actie is gratis.
 • Deelname aan de Actie is mogelijk voor iedereen van 18 jaar en ouder en woonachtig in Nederland of België. 
 • Tijdelijke en vaste medewerkers van Zoover zijn uitgesloten van het winnen van de prijzen van de Actie.
 • De looptijd van de Actie is van 31-03-2023 tot en met 30-04-2023.
 • Bij deelname aan de Actie ben je verplicht om alle gegevens naar waarheid in te vullen. 

Prijzen en trekking

De deelnemer aan de Actie maakt kans op één van de volgende prijzen. De winnaar kan niet meerdere reischeques winnen.

Reischeque t.w.v.€1002x
Reischeque t.w.v.€2001x
Reischeque t.w.v.€3001x

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €700,-

 • De aanwijzing van de winnaars van de Actie vindt plaats door middel van een trekking Achteraf de Actie. Door een onafhankelijk spelsysteem of door een notaris.
 • Over de prijzen behoeft geen kansspelbelasting te worden betaald. Zoover zal zorgdragen voor betaling van de kansspelbelasting.
 • De winnaars ontvangen voor 30 april 2023 bericht.
 • De deelnemer stemt door deelname aan de Actie ermee in dat het Zoover is toegestaan ten behoeve van de Actie algemene competitiegegevens en competitieresultaten openbaar te maken, waaronder de naam van de prijswinnaar. 
 • Dat hij/zij geen aanspraak zal maken op enigerlei vorm van (onkosten)vergoeding.

De volgende voorwaarden gelden op alle uitgegeven reischeques:

 • De reischeque heeft een maximale waarde van €100, €200 of €300 
 • De reischeque is te verzilveren t/m 31-10-2023, verlenging hiervan is niet mogelijk
 • De reischeque is enkel in te wisselen op het aanbod bij Zoover voor vakanties van reisorganisatie Vakanties.nl.
 • De uiterste vertrekdatum van de reis is 01-12-2023
 • De reischeque dient in 1 keer te worden besteed
 • De reis is niet inwisselbaar tegen contanten en een eventuele restwaarde kan niet worden verzilverd.
 • De prijswinnaars zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde reisdocumenten, inclusief geldige paspoorten.
 • Optionele kosten, die niet standaard zijn inbegrepen (denk hierbij bijvoorbeeld aan zakgeld, verzekeringen, toeristenbelasting en andere lokale kosten) zijn altijd voor rekening van de winnaar. Ook wanneer de uitgekozen reis onder het gewonnen bedrag van €100,-, €200,- en €300,- blijft.
 • Wanneer de uiteindelijke prijs van de reis hoger is dan het gewonnen bedrag van €100,-, €200,- en €300,-  zijn de overige kosten voor rekening van de prijswinnaar.
 • Op de reis zijn de geldende ANVR-voorwaarden en algemene voorwaarden van de uitvoerende touroperator van toepassing.
 • Zoover is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie en/of geen prijs uit te keren indien hij/zij onjuiste, onvolledige of misleidende informatie heeft verstrekt of op een andere wijze heeft gehandeld in strijd met de Actievoorwaarden, danwel fraude heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen ter beïnvloeding van de competitieresultaten.
 • Indien een deelnemer niet ouder is dan 18 jaar, sluit Zoover hem uit van deelname en zal een eventuele prijs niet worden uitgereikt of uitgekeerd. Zoover behoudt zich het recht voor middels trekking een andere winnaar aan te wijzen.
 • Alle prijzen worden daadwerkelijk uitgekeerd.
 • Na Bekendmaking van de winnaar dient de prijswinnaar binnen 2 weken te reageren.
 • Bij het uitblijven van een reactie van de prijswinnaar na 2 weken vervalt het recht op de prijs.
 • Prijzen die niet uitgegeven worden, gaan na afloop van de actie opnieuw op trekking. Alle deelnemers maken in dat geval opnieuw kans op een prijs.
 • Er wordt gestreefd de prijzen aan de winnaars toe te zenden binnen 2 weken na bekendmaking van de prijzen. Het behalen van deze termijn kan echter niet worden gegarandeerd.
 • Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

Op de actie is het Privacy & Cookie Statement en de Gebruikersvoorwaarden van Zoover van toepassing zoals gepubliceerd.

Aansprakelijkheid

 • Zoover aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Zoover.
 • Zoover heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 • Zoover garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de Actiewebsite(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer van de website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 • Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan neemt Zoover uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 • Zoover aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zoover in het leven roepen.
 • Zoover is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.
 • Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen Zoover, partners en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie.
 • Indien Zoover aansprakelijk is jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan ook, is Zoover uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een aan Zoover toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Zoover zal nooit meer zijn dan het bedrag dat haar verzekering uitkeert.

Overmacht

Zoover behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. Zoover zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

Overige informatie

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan Zoover. Het  is zonder schriftelijke toestemming van Zoover niet toegestaan de software, de internet(Actie-)site of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

Klachtenregeling

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via de contact pagina van Zoover.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Rotterdam, 3 april 2023

Fijn dat je hier bent!

Zoover.nl plaatst cookies zodat je beter kunt vinden wat je zoekt.

We bewaren je voorkeuren. Zo vind je makkelijk jouw droomvakantie en krijg je alleen relevante advertenties te zien.